Text Size

Transparentnije finansiranje i kontrola finansiranja udruženja

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu je juče Vladi Srbije uputilo Predlog uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, koja je prva regulative koja na celovit način i jedinstvenim osnovama uređuje kriterijume, uslove i način dodele sredstava za finansiranje programa od javnog interesa iz budžeta Republike, kako i za kontrolu korišćenja tih sredstava.

Vlada Srbije razmatraće regulativu za finansiranje programa od javnog interesaVlada Srbije razmatraće regulativu za finansiranje programa od javnog interesa

 

Uredba uvodi transparentnost u postupak dodele sredstava za finansiranje ovih programa, između ostalog i propisivanjem da je nadležni organ dužan da na svojoj zvaničnoj internet stranici objavi javni konkurs, listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, odluku o izboru programa, kao i druge podatke i akte koji se objavljuju u skladu sa ovom uredbom.

Pored zakonske obaveze da najmanje jedanput godišnje učine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja sredstava, udruženja će imati i obavezu da nadležnom organu kvartalno dostavljaju izveštaj o realizaciji programa. Takođe, nadležni organ je u obavezi da prati realizaciju programa i obavlja kontrolu njegove realizacije, kao i da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava ako utvrdi nenamensko trošenje.

Nakon donošenja Zakona o udruženjima 2009. godine, pomenutom uredbom u potpunosti će se zaokružiti pravni okvir koji uređuje rad i delovanje udruženja u Srbiji i stvoriti podsticajno okruženje za realizaciju programa od javnog interesa i jačanje partnerskih odnosa države i nevladinog sektora, navodi se u saopštenju. (Izvor: Građanske inicijative)

Share this